Author Details

Khojiboyevich Tojiboyev, Bakhtiyor, Senior Teacher, Department of “Inorganic Chemistry”, Namangan State University, Uzbekistan