Measurement of Sentence for the Convicted Person

Tringa Broqi Hyseni

Abstract


By the measurement of punishment, we understand the determination of the type and height of the punishment for the perpetrator of the crime criminal, in order to determine the type and measure of punishment that will correspond to the gravity of the offense of the crime committed and the social dangerousness of the perpetrator and with which it would be best achieved the purpose of punishment. It is essential that a criminal offense exists in order to determine the punishment by the court. In addition to the prison sentence and long-term imprisonment, the legislator has also provided for the possibility of the imposition of a fine, in this case the court for the imposition of this type of penaltyit must take into account the financial situation of the perpetrator and especially the amount of income his personal and other income, assets and liabilities. The personal characteristics of the perpetrator are circumstances that affect the court's determination that a will pronounce a sentence, and these are the perpetrator's health condition, family status,age and state of health, employment, profession, etc. By admitting guilt, the perpetrator of the criminal offense shows that he is sorry and that he promises to do so in the future I will not commit a criminal offense that will be considered as a mitigating circumstance, while not admitting guilt shows that the perpetrator did not understand or does not want to understand that he committed an act harmful which is foreseen by law as a criminal offense and at the same time gives indications that he can to repeat the same offense or even to commit other criminal offenses, the circumstance which the court will be taken as an aggravating circumstance.


Keywords


Criminal Offense; Admission of Guilt; Sentencing; Convicted Person

Full Text:

PDF

References


Gabela, O., Maloku, A. (2022). Genocid: osnovni aspekti u poimanju, shvatanju i istraživanju zločina. Univerzitet u Sarajevo. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Sarajevo.

Gabela, O., Maloku, A. (2023). Genocid: fundamental aspects of understanding, comprehending and investigating crime. University of Sarajevo: Institute for Research on Crimes against Humanity and International Law. Sarajevo.

Instituti Gjyqesor i Kosoves. (n.d.). Retrieved from http://jus.igjk.rks-gov.net/673/1/Matja%20e%20d%C3%ABnimit%2C%20zbatim%20dhe%20q%C3%ABllimi%20i%20tij_Shqip.pdf.

Jasarević, O., Maloku, A. (2021a). Kriminologija (etiologija i fenomenologija kriminaliteta). Universitet u Travniku. Travnik. Bosna i Hercegovina.

Jasarević, O., Maloku, A. (2021b). Krivično procesno pravo I dhe II (opšti i posebni dio). Universitet u Travniku. Travnik. Bosna i Hercegovina.

Juridikal. (n.d.). juridikal. Retrieved from https://sites.google.com/site/juridikal/fusha-te-se-drejtes/e-drejta-penale.

Juristionline. (n.d.). Retrieved from https://juristionline.al/questions_of_civil/afatet-e-paraburgimit/.

Karović, S., Maloku, A., & Shala, S. (2020). Juvenile Criminal Law in Bosnia and Herzegovina With Reference to the Criminal Legal Position and Responsibility of Juveniles. Kriminalističke Teme, (1-2), 107-122. Available at: https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/205.

Këshilli I Evropës. Komiteti Europian për Parandalimin e Torturës dhe të Trajtimit ose Dënimit Çnjerëzor dhe Poshtërues (KPT). Pjesë nga raporti i 26-të i Përgjithshëm, publikuar në vitin 2017. Retrieved from https://rm.coe.int/16807824b3.

Kodi Penal i Republikes se Kosoves, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës / Nr. 2 / 14 Janar 2019, Prishtine https://gzk.rkgov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=18413.

Maloku, A. & Maloku, E. (2020b). SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE OF SUICIDES / Sociological Perspective of Suicides . Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi , 4 (2) , 319-334 . DOI: 10.29216/ueip.784154.

Maloku, A. (2015a). Bashkëpunimi ndërkombëtar policor në luftimin e krimit të organizuar. Regional Journal of Social Sciences Reforma. No.2. 2015 pp. 119-127.

Maloku, A. (2015b). Fear of Violence and Criminality in the Region of Gjilan, Kosovo. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6 (2 S5), 29–36. Retrieved fromDoi:10.5901/mjss.2015.v6n2s5p29.

Maloku, A. (2015c). Rregullimi ndërkombëtar ligjor për të parandaluar abuzimin e drogave dhe substancave psikotrope. Balkan Journal of Interdisciplinary Research. Vol.1. No. 1. 2015. pp. 461-472

Maloku, A. (2016a). Karakteristikat e organizatave kriminale transnacionale. Buletini Shkencor Nr. 5 “DARDANIA. pp. 10-24.: Qendra Kërkimore Zhvillimore – Peja. Peje.

Maloku, A. (2019). Fjalor i terminologjik i viktimologjisë. Kolegji Iliria, Prishtinë.

Maloku, A. ., Qerimi, I. ., & Maloku, E. . (2022). The Scope of Crime by Social Origin in the Region of Gjilan. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 11(4), 172. https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0107.

Maloku, A., Kastrati, S., Gabela, O., & Maloku, E. (2022). Prognostic scientific research in planning and successful management of organizations in the security sector. Corporate & Business Strategy Review, 3(2), 138–150. https://doi.org/10.22495/cbsrv3i2art12.

Maloku, A., Maloku, E. (2020a). Protection of Human Trafficking Victims and Functionalization of Institutional Mechanisms in Kosovo. Acta Universitatis Danubius. Juridica, 16 (1), 21–44.

Maloku, A., Maloku, E. (2021). Fajlor i terminologjisë juridiko-penale për gazetarë. Kolegji Iliria, Prishtinë.

Maloku, Ahmet, "DEVIANT BEHAVIOR OF JUVENILE DELINQUENTS" (2021). UBT International Conference. 76.

https://knowledgecenter.ubt-uni.net/conference/2021UBTIC/all-events/76.

Maloku, Ahmet. (2016b) Medunarodna saradnja u borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Universitet u Travniku. Pravni Fakultet. Travnik. Bosna i Hercegovina.

Maloku, Ahmet. (2018). Drustvena dezorganizacija i obiljezja kriminaliteta na podrucju regije Gnjilane (Kosovo) u periodu 2010-2014. Univerzitet u Sarajevu: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Sarajevo.

Muci, S. (2012). e drejta penale "pjesa e pergjitheshme". Tiran: 2012.

OSCE. (n.d.). Retrieved from https://www.osce.org/files/f/documents/6/1/40585.pdf.

Shabani, Alisabri, Maloku, Ahmet. (2019a). Sociologjia. Kolegji Iliria, Prishtinë.

Shabani, Alisabri, Maloku, Ahmet. (2019b). Tema te zgjedhura nga Patologjia Sociale. Kolegji Iliria, Prishtinë.

Slideshare. (n.d.). Retrieved from https://www.slideshare.net/ocaHoxhaj/procedura-penale-pjesa-e-posaqme2.
DOI: http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v10i4.4653

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU) ISSN 2364-5369
https://ijmmu.com
editor@ijmmu.com
dx.doi.org/10.18415/ijmmu
facebook.com/ijmmu
Copyright © 2014-2018 IJMMU. All rights reserved.