Intricacies of Pragmatic Aspects in Literary Text

Visola Ismatullaeva Tashpulatova

Abstract


The article presents the main theoretical prerequisites for studying the pragmatics of the literary text. Determining the functions of the text as a means of communication in all a variety of its manifestations refers to the fundamental problems of linguistics.The general problems of the theory of the text, the questions of the pragmatics of the literary text and the observables of its impact and perception are considered. The pragmatics of the text as a global category, which is a mandatory property of each text and reflects the attitude of the addressee to the object of communication, to the communicative act itself and through it to the address.


Keywords


Pragmatics; Text; Literary Text; Pragmatic Content; Author; Sender; Recipient; Addresser; Addressee

Full Text:

PDF

References


Austin J.L. How to Do Things with Words. - Oxford: Oxford University Press, 1962.p 167.

Aznaurova E.S. Ocherki po stilistike slova. T, 1973. p.223.

Aznaurova E.S. Pragmatica hudojestvennogo slova. T, 1988. p.121.

Aznaurova E.S. Stilisticheskiy aspect nominacii slovom kak edinichey rechi// Yazikovaya nominachiya-M.:Prosveshenie, 1977. p.86-129.

Artunova N.D. Nominaciya I tekst. // M., 1997.

Artunova N.D. Istoki, problem I katergorii prgmatiki.//Novoe v zarubejnoy lingvistike. M: Prgress, 1985. P.3-42.

Bierwisch, M. Untersuchungen zum Verhätnis von Grammatik und Kommunikation [Text] / M. Bierwisch. - F.-am-M., 1979. P.48-80.

Bell R. Sociolingvistika: celi, metodi I problemi. M., 1980, p.318.

Deik V. Voprosi pragmatiki teksta. // Novoe v zarubejnoy lingvistike. M.: Prgress, 1988. P. 259-336.

Deik V. Yazik.Poznanie.Komunicaciya. M: Progress, 1983. p.312.

Habermas, J. Der Philosophische Diskurs der Moderne [Text] / J. Habermas. - Fr. amM., Suhrkamp, 1985.-S. 191-195.

Kiseleva, L.A. Voprosi teorii rechevogo vozdeystviya.-L.: 1978. p.60.

Kolshanskiy G.V. Paralingistika. M.: Nauka, 1974. p.80.

Leech, G. N. Explorations in Semantics and Pragmatics [Text] / G.N. Leech // Pragmatics and Beyond. Amsterdam, 1980. № 5. - P. 85-116.

Morris Ch. Osnovnaya teoriya znakov. // Semiotika. M.: Raduga, 1983. p.37-89.

Naer V.L. Pragmatika tekstka I eyo sostavlayushie. M.: 1985. p.245.

Susov I.P. Kommunikativno-pragmaticheskaya lingvistika I eyo edinichi. // Pragmatika I semantika sintakticheskih edinich-Kalinin., 1984. p.3-12.

Stepanov U.S. V poiskah pragmatiki (problema subekta). M.: 1981. p.330-331.

Stolkneyr R.S. Pragmatika. // Novoe v zarubejnoy lingvistike. M.: Progress, 1985. p.429-438.

Xaims D. Etnografiya rechi // Novoe v lingvistike. M.: 1975. p.45-50.
DOI: http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v8i12.3320

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU) ISSN 2364-5369
https://ijmmu.com
editor@ijmmu.com
dx.doi.org/10.18415/ijmmu
facebook.com/ijmmu
Copyright © 2014-2018 IJMMU. All rights reserved.